Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion


£200 i Ysgol Awel y Mynydd

cyflwyno siecCyflwynodd y côr £200 i Ysgol Awel y Mynydd, Cyffordd Llandudno, at eu costau trafeilio ac aros yn Eisteddfod yr Urdd 2017 ym Mhen y Bont ar Ogwr. Mae’r côr á chysylltiad hir ar hen ysgol, Ysgol Maelgwn, lle cynhelir ymarferion y côr yn wythnosol ac mae’r côr yn falch o’r cyfle i ddangos eu gwerthfawrogiad i’r Ysgol a dymuno llwyddiant iddynt yn yr Eisteddfod.

John Williams, Trysorydd ac Is-Lywydd y Côr yn cyflwyno y siec


Digwyddiadau

Bydd y côr yn cynnal eu Cyngerdd Blynyddol yn Venue Cymru Nos Sul 23.7.17. Y gwesteion fydd y canwr a’r darlledwr adnabyddus Aled Jones, gyda Ysgol Gerdd Canwy.


Diweddariad

Cynhaliodd y côr gyngerdd yn Eglwys Crist Heaton, Bolton Nos Sadwrn 10.6.17.

‘Roedd yn ymweliad cyntaf y côr i Bolton gyda’r Eglwys yn llawn I’r entrychion a nifer o’r gynulleidfa erioed wedi gwrando yn fyw ar gôr meibion Cymraeg. Derbynniodd y côr gymeradwriaeth a’r gynulleidfa a’r eu traed, a oedd yn rghoddi diweddglo gwych i noson a fwynhawyd gan bawb.


Diweddariad

Yn dilyn blwyddyn brysur, mae dyddiadur y côr yn gyflym lenwi ac mae 2017 yn edrych fel y bydd eto yn fwyddyn brysur.

Daliwch i ymweld â’r wefan am fwy o wybodaeth.


Siec i Hosbis Dewi Sant

Taith Gerdded Ambiwlans AwyrYn dilyn cyngerdd gyda Chôr The Gentlemen Songsters yn Eglwys St John’s, Llandudno, cyflwynodd y côr siec am £1500 i Hosbis Dewi Sant. Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth.


Cyngerdd Elusennol

21.5.16 - Cyngerdd hwyliog a llwyddiannus yn Eglwys St John’s, Llandudno, ar y cyd â Chôr The Gentlemen Songsters o Ganolbarth Lloegr, er budd Hosbis Dewi Sant, Llandudno. Yr Eglwys yn orlawn a’r gynnulleidfa yn mwynhau y ddau gôr ac hefyd yr unawdydd Heddwen Lois Williams o Gaernarfon. Cannodd duet gydai chwaer Mererid Mair, Cyfarwyddwr Cerdd y Côr. Gobeithir cyflwyno rhai cannoedd o bunoedd i’r Hosbis. Mae’r côr yn dymuno diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth.


Cyflwyniad

Yn rihyrsal wythnosol y côr Nos Lun 25.4.16, cyflwynodd ein Cadeirydd Arfon Williams, Glynne Edwards, gyda’r Gwpan a gyflwynir yn flynyddol i’r corwr sydd wedi cyrraedd y presenoldeb uchaf yn ymrwymiadau cerddorol y côr


Cyngerdd Gŵyl Dewi

Noson wych a gwefreiddiol Nos Sul 28.2.16, yn dathlu Cyngerdd Gŵyl Dewi Côr Maelgwn a ffarwelio â Trystan, ein Cyfarwyddwr Cerdd, yng Nghapel Seilo, Llandudno. Côr Maelgwn ar ei orau a’r capel yn orlawn i’r entrychion gyda dros 700 yn y gynulleidfa yn mwynhau perfformiadau treiddgar Meinir Wyn Roberts ac Elgan Llyr Thomas, gyda chyfraniad hyfryd Côr Meibion Aberystwth.

Noson a fydd ar y cof am amser maith


Cyngerdd Gŵyl Dewi

Bydd y côr yn cynnal eu Cyngerdd Gŵyl Dewi yng Nghapel Seilo, Llandudno, am 7yh Nos Sul 28.2.16. Yn ogystal, fe fydd yn gyngerdd ffarwelio â Trystan, ein harweinydd am 15eg mlynedd. Bydd Côr Meibion Aberystwyth yn ymuno â’r côr ar unawdwyr fydd Elgan Llyr Thomas (Tenor) a Meinir Wyn Roberts (Soprano).

Pris ticedi yw £10 ar gael gan Glyn Jones – 01492 879041.


Diwedd Tymor Cyngherddau eleni

Nos Iau diwethaf, Hydref 29ain, fe ddaeth Côr Maelgwn a thymor cyngherddau Côrau Meibion yn Eglwys hyfryd St Ioan, Llandudno, i ben am eleni. Yn ystod y tymor bu i rhyw 10,000 o bobl wrando ar y côrau, sydd yn gwneud y cyngherddau yma yn uchafbwynt eu harosiad yn Llandudno. Wyddoch chwi fod y cyngherddau yma yn rhif 9 o bethau i’w gwneud yn Llandudno!

Bydd Côr Maelgwn yn agor tymor gôrawl 2016 ar Nos Iau, Mai 5ed ac edrychwn ymlaen i weld ein cefnogwyr ffyddlon a chroesawu rhai newydd.


Y Côr yn Noddi Unawd Piano 16-19 oed yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae y côr yn noddi Unawd Piano 16-19 oed yn yr Eisteddfod Genedlaethol, er côf am Davy Jones, cyn-arweinydd y côr, a’r ennillydd yn Meifod eleni oedd Math Roberts, Cwm-y-Glo, Caernarfon. Yn ail Gwenno Morgan, Bangor ac yn 3ydd Elain Rhys Jones, Bodedern. Llongyfarchiadau i’r tri.


Yng Nghyngerdd Blynyddol y Côr yn Venue Cymru Llandudno, Nos Sul Medi 20ed cyhoeddodd Trystan Lewis ei fod yn ymddiswyddo fel Cyfarwyddwr Cerdd y côr.

Mererid Mair, B.Mus, MA‘Roedd y cyngerdd hynod o lwyddiannus, a fwynhawyd gan gynilleidfa o gannoedd, yn achlysur haeddiannol i Trystan gyhoeddi ei ymddiswyddiad ar ôl 20 mlynedd o aelodaeth o’r côr, y 15ed ola fel Cyfarwyddwr Cerdd . Yn ystod y cyfnod yma ennilliodd y côr ddwywaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yng Ngwyl Flynyddol Côrau Gogledd Cymru ac yn derfynwyr yng Nghystadleuath Côrau y BBC. Arweiniodd y côr mewn dros 1000 o gyngherddau a gwahanol achlysuron a seremoniau swyddogol. Yn ychwanegol bu y côr yn canu dros y byd yng ngwledydd fel Canada, Iwerddon, Israel, Ffrainc, Slovenia, Iseldiroedd ac yr Almaen.

Mae gan y côr barch mawr at Trystan, fel ffrind ac fel arweinydd, ac wrth ddymuno y gorau iddo, fei collir yn fawr iawn.

Mae y côr yn hynod o falch o gyhoeddi fod Mererid Mair, B.Mus, MA, wedi derbyn gwahoddiad i fod y Cyfarwyddwr Cerdd newydd. Mae Mererid yn hanu o Gaernarfon ac wedi bod yn gyfeilydd i’r côr ers 2001.


Taith i Stuttgart, Yr Almaen

Yn gynnar fore Dydd Iau, Awst 27ain, 2015, bydd y Côr, gyda’i gwragedd, partneriaid a ffrindiau, yn hedfan allan o faes awyr Manceinion ar daith ganu i Stuttgart yn yr Almaen. Fe fydd y côr yn aros yn Esslingen, ger Stuttgart am 4 diwrnod ac yn canu yn Alte Schloss, Stuttgart a Burg Esslingen.

Fe fydd y côr hefyd yn ymweld â Heidelberg, un o ddinasoedd prydfertha’r Almaen ac hefyd Ludwigsburg, a adnabyddir fel “Versailles Swabia” a’c, i ddod ar daith i ben, bydd y côr yn mwynhau cinio Almaeneg ac yn bur debyg cynnal cyngerdd difyfyr Cymreig!


Ambiwlans Awyr Cymru – codi arian

Taith Gerdded Ambiwlans AwyrCerddodd aelodau o’r côr gyda’i gwragedd a ffrindiau, o gwmpas Llyn Crafnant yn Nyffryn Conwy yn ddiweddar, i godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru. Mwynhaodd y cerddwyr daith o dair milltir ar ddiwrnod braf a sych ac fe fyddant yn cyflwyno siec o £1600 i’r Ambiwlans Awyr.

Llun o rhai o’r cerddwyr yn cael seibiant ar y daith.


Awyr las//teamirfon

Irfon Williams Hawl i FywMae’r côr wedi cyflwyno £500 i Irfon Williams o Fangor at ei ymgyrch i godi arian i Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd. ‘Roedd taid Irfon yn Sarjant gyda’r heddlu yn ardal Conwy ac yn aelod o’r côr. Bu Eirlys, mam Irfon, yn unawdydd gyda’r côr.